Szaluj.pl Szalunki na każdą kieszeń
szalunki na każdą kieszeń

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "SZALUJ.PL"

§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym “szaluj.pl” (zwany dalej: Sklepem) prowadzonym przez BAUKRANE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Jana Keplera 36, 80-299 Gdańsk wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000940665 NIP: 584-26-59-127 REGON: 220662972 (zwanym dalej: Sprzedającym).
 2. Ze Sklepu można korzystać za pośrednictwem strony internetowej szaluj.pl zwanej dalej: Stroną Internetową).
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z kupującym.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 5. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz są zaproszeniem do złożenia przez kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: Zamówieniem).
 6. Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu mogą zawrzeć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną przy czym osoby działające w imieniu i na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej poczytuje się jako jednostki należycie umocowane do działania w imieniu ww. podmiotów.
 7. Sprzedający zastrzega, iż towar używany może posiadać naturalne ślady użytkowania. 

 

§2 – REJESTRACJA

 1. Zamówienie może zostać złożone zarówno przez kupującego zarejestrowanego jak i przez kupującego niezarejestrowanego w Sklepie. W przypadku dokonywania Zamówienia przez kupującego niezarejestrowanego w Sklepie konieczne jest podanie informacji, o których mowa w §2 ust. 3.
 2. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. W celu dokonania rejestracji konta wymagane jest podanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako nieobligatoryjne jest dobrowolne i nie stanowi warunku dokonania rejestracji.
 4. Po uzupełnieniu oraz wysłaniu formularza rejestracyjnego, kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres email potwierdzenie rejestracji wraz z tymczasowym hasłem dostępu, które może być następnie zmienione przez kupującego.
 5. Celem dokonania aktywacji konta niezbędne jest potwierdzenie rejestracji zgodnie informacjami podanymi w emailu, o którym mowa w §2 ust. 4.

 

§3 – ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie dokonuje się poprzez dostępny na Stronie Internetowej formularz zamówienia (zwany dalej: Formularzem), w którym oznaczyć należy kupowany towar, jego ilość, preferowaną formę płatności oraz sposób i miejsce dostawy towaru.
 2. Celem złożenia Zamówienia oraz jego dalszej realizacji, kupujący niezarejestrowany w Sklepie, zobowiązany jest do podania w Formularzu, oprócz danych wskazanych w ust. 1, następujących danych:
  • Firma,
  • Adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres głównego miejsca wykonywania działalności;
  • Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż wskazany w podpunkcie powyżej;
  • Numer Identyfikacji Podatkowej;
  • Adres e-mail.
 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie Zamówienia emailem.
 4. Moment potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego stanowi moment zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 106b ust.5 ustawy o VAT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), które weszły w życie 1 stycznia 2020, nie możemy wystawić faktury na firmę do dokumentu, na którym nie podano numeru NIP. 

 

§4 – PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać jedną z form płatności wskazaną przez Sprzedającego w Formularzu tj.
  • płatność przelewem (po otrzymaniu faktury pro-forma),
  • płatność gotówką przy odbiorze (opcja możliwa przy płatności maksymalnie do kwoty 15 000 złotych brutto),
  • kartą lub szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemu Blue Media.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności (karty płatnicze):
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Electric
  • Maestro
 4. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Warunkiem wysłania towaru przez Sprzedającego jest uiszczenie całości ceny za towar wraz z kosztami dostawy.
 7. W przypadku braku zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedającego w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 8. Do pokrycia kosztów dostawy towaru zobowiązany jest kupujący, za wyjątkiem sytuacji, w których strony w wyniku indywidualnych uzgodnień dokonają odmiennych ustaleń.
 9. Ceny podane w Sklepie są cenami netto oraz nie uwzględniają kosztów wysyłki towaru. Do podanych cen na fakturze doliczony zostanie podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
 10. Koszty wysyłki towaru ustala każdorazowo Sprzedający uwzględniając rodzaj, wagę, objętość towaru oraz jego odpowiednie zabezpieczenie w transporcie, na co kupujący wyraża zgodę.
 11. O zaksięgowaniu należności i wysyłce towaru Sprzedający informuje kupującego wiadomością email.
 12. Fakturę VAT uwzględniającą cenę towaru i koszty wysyłki Sprzedający przesyła kupującemu emailem lub pocztą na adres Kupującego.

§5 – DOSTAWA

 1. Zamówione przez Kupującego towary dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
  • przesyłką kurierską lub spedycją,
  • poprzez odbiór osobisty z magazynów Sprzedającego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym, jednak nie później niż 7 dni od dnia złożenia Zamówienia),
 2. Sprzedający obowiązany jest do wysłania towaru w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania należności.
 3. W przypadku niedostępności całości bądź części towaru Sprzedający niezwłocznie informuje o tym fakcie kupującego wskazując jednocześnie stan zamówienia oraz oczekiwany czas jego realizacji. Kupujący ma w takiej sytuacji możliwość dokonania wyboru jednego z następujących sposobów realizacji zamówienia:
  • częściowe wykonanie zamówienia przez Sprzedającego,
  • całościowe wykonanie zamówienia przez Sprzedającego z wydłużonym, indywidualnie ustalonym czasem oczekiwania na towar,
  • rezygnacja z Zamówienia w całości.
 4. Osoba dokonująca osobistego odbioru towaru w imieniu kupującego powinna okazać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz przekazać upoważnienie w formie pisemnej do obioru towaru podpisane przez kupującego, a w przypadku gdy kupującym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podpisane przez osoby uprawnione do jej reprezentacji wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania towaru w przypadku niespełnienia obowiązku wskazanego w zdaniu pierwszym.
 5. Sprzedający zastrzega, że w sytuacji o której mowa w §5 ust. 1 lit. b, w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego w umówionym terminie, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 6. Sprzedający na życzenie kupującego udostępnia numery listów przewozowych dotyczące zamówionych przez kupującego towarów.

§6 – RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedający zastrzega, iż nie odpowiada wobec kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wyłączenie to nie ma wpływu na przysługujące kupującemu uprawnienia z tytułu gwarancji producenta, o ile taka została udzielona.

§7 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą dokonując rejestracji w Sklepie oraz kupujący niezarejestrowany w Sklepie składający Zamówienie podają jedynie jawne dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
 2. Administratorem danych osobowych jest: BAUKRANE Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Jana Keplera 36 w Gdańsku 80-299.
 3. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.
 4. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 5. Sklep przekazuje dane swoich klientów jedynie w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, tylko i wyłącznie podmiotom gospodarczym, które pośredniczą przy transakcji, np. firmie kurierskiej w celu dostawy zamówienia.

§8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Stronie Internetowej (w szczególności zdjęć i opisów towaru) bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie spory wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży będą oddawane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu przy czym do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian zastosowanie ma regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.
 5. Informację o każdej zmianie regulaminu Sprzedający zamieści na Stronie Internetowej w zakładce „Aktualności”.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji: 20.12.2021

Dni :
Godzin :
Minut :
Sekund
Szaluj.pl - Profesjonalna obsługa
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue